Загальна інформація по кафедрі загально-правових дисциплін

 Кафедра загально-правових дисциплін є однією з провідних кафедр факультету, яка забезпечує викладання загально-теоретичних, фундаментальних правових наук та дисциплін адміністративно-правового циклу, таких  як: Міжнародне право, Міжнародне гуманітарне право, Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві, Право Європейського Союзу, Морське право, Митне право, Міжнародно-правовий захист прав людини, Міжнародне приватне право, Загальнотеоретична юриспруденція, Кримінологія, Транснаціональна злочинність, Конституційне право України, Адміністративне право, Адміністративна відповідальність,  Судові та правоохоронні органи, Діловодство в судових та правоохоронних органах, Адвокатура України, Адміністративно - процесуальне право, Податкове право, Судова бухгалтерія, Фінансове право, Судова медицина та психіатрія, Кваліфікація корупційних злочинів, Прокуратура України, Порівняльна адвокатура, Нагляд прокурора на досудових стадіях, Державна таємниця, Міжнародно-правові стандарти і права людини в Україні, Цивільний процес, Нотаріат України, Альтернативні засоби захисту цивільних справ, Особливості розгляду сімейних спорів, Захист правовласності в цивільному процесі, Розгляд цивільних справ в судах, Виконавче провадження, Банківське право, Конституційна юстиція, Господарське право, Господарсько процесуальне право, Порівняльне правознавство, Учбова та виробнича практика.

Методична робота:

З метою надання якісних освітніх послуг, на кафедрі сформовано професійний  науково-педагогічний колектив з необхідним кваліфікаційним рівнем, що відповідає профілю дисциплін кафедр. Систематично проводяться методичні семінари для викладачів кафедри які спрямовані на обмін досвідом викладацької діяльності та на впровадження у навчальний процес сучасних інтерактивних методів викладання правових дисциплін. Відповідно до затвердженого графіку проводяться взаємовідвідування викладачами кафедри лекційних та семінарських занять, що дозволяють забезпечити вивчення та поширення передового досвіду навчально-педагогічної роботи.

Наукова діяльність:

У відповідності з планом науково-дослідної роботи, колектив кафедри здійснює наукові дослідження за темою: «Актуальні проблеми формування і розвитку правової держави в Україні». За результатами наукових досліджень професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано більше шістдесяти наукових праць, викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Основні наукові напрямки досліджень викладачів кафедри:    

  • к.ю.н., доцент Давиденко Л.М. працює над темою «Роль правової держави у забезпеченні прав і свобод людини та громадянина».
  • к.ю.н., викладач Юрко С.С. досліджує законодавче регулювання судово-експертної діяльності в Україні.
  • к.ю.н., викладач Жорнік М.О.  досліджує тему "Судочинство у справах про визнання правочинів недійсними(на матеріалах судової практики)"