Загальна інформація по кафедрі суспільних наук

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін соціально-гуманітарного спрямування, таких як:«Українська мова за професійним спрямуванням», «Історія української культури», «Філософія», «Релігієзнавство», «Соціологія», «Соціально-політичні процеси», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Іноземна мова (німецька)», «Латинська мова», «Інформаційні технології в юридичній діяльності», «Безпека життєдіяльності та цивільний захист», «Основи економічної теорії», «Теорія бізнесу», «Історія вчень про державу та право», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Логіка», «Юридична психологія», «Філософія права», «Історія держави та права України», «Ораторське мистецтво», «Конституційне право зарубіжних країн», «Історія Одеської школи права», «Право соціального забезпечення», «Трудове право та право соціального забезпечення», «Трудове право», «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Порівняльна адміністравістика», «Етика і етикет», «Професійна етика юриста», «Поліграф і психофізіологічна діагностика особи», «Автоматизоване робоче місце слідчого», «Основи римського приватного права», «Конституційно-процесуальне право», «Переддипломна практика», «Фізичне виховання (спеціальна підготовка)» та ряд спеціальних курсів.

Викладання зазначених навчальних дисциплін є основою підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою освітою, сприяє формуванню їхнього наукового світогляду, усвідомленню сучасних соціально-економічних та політичних реалій.

Методична робота:

З метою надання якісних освітніх послуг, на кафедрі сформовано професійний  науково-педагогічний колектив з необхідним кваліфікаційним рівнем, що відповідає профілю дисциплін кафедр. Систематично проводяться методичні семінари для викладачів кафедри які спрямовані на обмін досвідом викладацької діяльності та на впровадження у навчальний процес сучасних інтерактивних методів викладання соціально-гуманітарних дисциплін. Відповідно до затвердженого графіку проводяться взаємовідвідування викладачами кафедри лекційних та семінарських занять, що дозволяють забезпечити вивчення та поширення передового досвіду навчально-педагогічної роботи.

Наукова діяльність:

У відповідності з планом науково-дослідної роботи, колектив кафедри здійснює наукові дослідження за темою: «Принцип демократії в процесі самоорганізації українського суспільства». За результатами наукових досліджень професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано більше двадцяти трьох наукових праць, викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Було опубліковано шістнадцяти тез наукових доповідей.

Основні наукові напрямки досліджень викладачів кафедри:   

  • д.філос.н., професор Богданов В.С. працює над темою «Елементи авторитетності в процесі демократизації суспільства».
  • к.політ.н., доцент  Литвиненко І. І. досліджує тему «Вплив культурного розвитку суспільства на становлення та характер соціально-політичного порядку».
  • доцент Андріяко Т.Ю. працює над темою «Формування конкурентоспроможності в процесі фахової підготовки юристів».