Наукова діяльність

Велика увага у навчальному закладі надається науковій роботі. Економічні та соціальні реформи, які здійснюються в Україні, вимагають підготовки в стінах вищого навчального закладу творчого, ініціативного фахівця, який володіє умінням впровадження в практику своєї діяльності нових досягнень наукової думки, здатний постійно поглиблювати свої знання, безперервно вчитися і інтелектуально розвиватися.

Виступаючи на конференції трудового колективу Національного університету «Одеська юридична академія», її Президент, академік С. В. Ківалов наголосив на важливості виховання у стінах університету наукових кадрів. Одним з факторів, який може і повинен сприяти цьому процесу, є науково-дослідна робота студентів. Причому не стільки та її частина, яка є обов'язковою складовою навчального процесу і виконується при вивченні дисциплін навчального плану, а науково-дослідна робота, виконувана поза навчальним процесом і навчальних програм, зокрема, індивідуально або в наукових товариствах, групах і гуртках.

Тому,у нашому факультеті постійно проводяться щорічні науково-практичні конференції ,присвячені розвитку правової системи України.Роботи студентів перевіряють викладачі,найкращі роботи за підсумком журі нагороджуються грамотами.

   

 

Ці наукові конференції дають поштовх і стимул молодим науковцям рухатись далі і розвиватись в даній області.Результатами цього є те,що наші студенти є переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів по написанню наукових робіт.Так в грудні 2017 року,наші студенти-магістратиури стали переможцями всеукрїнського конкурса наукових робіт від Генеральної прокуратури України.
 
 

   Також,в грудні 2017 року,наші студенти стали переможцями написання обласного конкурсу наукових робіт серед правників області.

До наукової роботи залучаються навіть студенти-першокурсники, які в рамках наукової роботи спочатку набувають перші навички дослідницької роботи (у нас для них створені проблемні групи) - це перший рівень науково-дослідної роботи. Далі «включається» другий її рівень, коли студенти починають втілювати набуті теоретичні знання в дослідженнях, так чи інакше пов'язаних з практикою - наприклад, імітація судових засідань або ділові ігри. Наприкінці цього тривалого поступального процесу можлива участь студентів у науково-практичних конференціях, всеукраїнських конкурсах (третій рівень), на яких проводиться апробація робіт студентів - членів наукового гуртків.

Як показує практика, науково-дослідницька робота студентів є важливим фактором при підготовці молодого фахівця і вченого. Виграють всі - і студенти, і викладачі. Залучення перших до наукової роботи стимулює засвоєння ними теоретичних знань, адже студенти не тільки отримують новітню наукову практичну інформацію від викладачів на лекційних та практичних заняттях, але і самі беруть участь у наукових дослідженнях. Крім того, якщо в рамках наукових товариств проводиться творче обговорення прослуханих доповідей, то з запитань і виступів кожен доповідач може почерпнути оригінальні ідеї, про розвиток яких в рамках обраної ним теми він навіть не замислювався. Таким чином задіюється своєрідний креативний механізм, коли одна думка породжує кілька нових. Звичайно, ця робота вимагає великої уваги і терпіння від наукових керівників, так як досвід колективної роботи приходить до студентів не відразу, і вирішення спорів та конфліктів, що виникають в процесі роботи, так само багато в чому лежить на плечах викладача, як і всі питання організації роботи таких товариств. Але адже участь у наукових дослідженнях сприятливо впливає на якість навчального процесу, підвищуючи ступінь підготовленості майбутніх фахівців, їх творчий практичний кругозір, що і є однією з цілей вищої школи.

 

Таким чином, науково-дослідна робота студентів є важливим фактором при підготовці молодого фахівця і вченого. Адже вона сприяє створенню творчо-розвивального навчального середовища, яка зорієнтована не просто на випуск з ВНЗ юриста, неконкурентоспроможного на ринку праці, а на формування сучасного фахівця з великим професійним та творчим потенціалом.